A-Z A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
?
#

i n   B e l g i u m

     sociaal-culturele verenigingen en organisaties   
  

    
    (zoeken op deze pagina)

vorige pagina
latere pagina
index sociaal-cultureel vormingswerk

Socius.be NEW ! voor het laatste nieuws over het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen. Hier vind je meer informatie (adres, telefoon en e-mail) over de verenigingen, die (nog) geen eigen website hebben:
AANZET samenwerkingsverband van IMAST en IKOVE. het marxisme, de vredesproblematiek
AKSENT dienstverlening en vorming aan aan mensen die toegepaste kunst beoefenen. vormingsactiviteiten en tentoonstellingen.
ALBOR vereniging die werkt rond gezin en opvoeding van kinderen.
AMNESTY INTERNATIONAL om het lot te verbeteren van mensen wiens fundamentele rechten en vrijheden niet worden gerespecteerd. Zij schrijven brieven, laten petities ondertekenen...
ANGLO AMERICAN DANCE SERVICE (AADS) Doel: de verspreiding van Angelsaksische dansvormen tijdschrift, educatief en technisch materiaal
ARBORETUM KALMTHOUT Een wetenschappelijk arboretum, 12 hectare groot met aanpalend info-onthaalcentrum en tentoonstellingsruimte, met educatief programma.
ATB DE NATUURVRIENDEN organisatie ter bevordering van het sociaal en cultureel toerisme. toerisme en (avontuurlijke) vrijetijdsbesteding op mensenmaat
BEDEVAART NAAR DE GRAVEN VAN DE IJZER
BELANGENVERDEDIGING GESCHEIDEN MANNEN EN HUN MINDERJARIGE KINDEREN (BGMK)
Wil echtgescheidenen de kans geven elkaar te ontmoeten voor wederzijdse hulp. actie rond herwaardering van de vaderfiguur en co-ouderschap.t.
BEWEGING VOOR DE VERENIGDE STATEN VAN EUROPA (BVSE) vorming en bewustmaking met het oog op het tot stand komen van een federaal Europa.
BOND VAN GROTE EN VAN JONGE GEZINNEN (BGJG)
behartigt, als pluralistische organisatie, de belangen van alle gezinnen. Oudervorming en consumentenvoorlichting
BOND ZONDER NAAM culturele activiteiten ter promotie van de cultuur van het hart, en sociale activiteiten om kansarmen te helpen in de meest ruime zin van het woord.
BRUKSELBINNENSTEBUITEN Leert mensen 'Brussel lezen'. Stadstours, over stadsontwikkeling, architectuur en stedenbouw, industrie, kantoorontwikkeling en tewerkstelling, bouwpromotoren en speculatie, verkeer, buurtwerk en stadsvernieuwing
CENTRALE VAN DE LANDELIJKE GILDEN VAN DE BELGISCHE BOERENBOND Socio-culturele organisatie die de mensen op het platteland verenigt, voor land- en tuinbouw, voor het gezin en de leefbaarheid van het dorp en van het landelijk gebied...
CENTRUM VOOR ANDRAGOGISCH ONDERZOEK (CAO) - STEUNPUNT PLAATSELIJK SOCIAAL-CULTUREEL WERK vernieuwing en de verdere uitbouw van het sociaal-cultureel werk en het cultuurbeleid op het plaatselijk, regionaal en provinciaal niveau.
CENTRUM VOOR INFO EN AKTIE realiseert videoproducties voor sociaal-culturele doeleinden.
CENTRUM VOOR INFORMATIE- EN INSPRAAKBEGELEIDING (CIBE) voor een betere communicatie tussen (lokale, Vlaamse en Europese) overheden en burger. aangepaste procedures en educatieve activiteiten.
CENTRUM VOOR LEZEN EN INFORMATIE (LINC) initiatieven ter bevordering van informatiecompetentie, leesvaardigheid en leesplezier.
CENTRUM VOOR VOCALE MUZIEK Uitgebreid geautomatiseerd partiturenbestand van koorwerken. Diverse kooruitgaven.
CRM - SENIORENBEWEGING VOOR DE MIDDENGROEPEN 21600 leden, in 162 plaatselijke afdelingen. Ontmoetingskansen creŽren, sociale actie, vormingsprogramma's, culturele manifestaties
CSC - VORMINGSWERK activiteiten en projecten rond racisme, verrechtsing, milieu, kunst en cultuur, Europa...
CULTURELE CENTRALE (CC) , vanuit een socialistische inspiratie en bekeken door een syndicale bril. zelf initiatieven ontwikkelen die door beroepskrachten mee ondersteund worden.

CULTUUR VOOR DOVEN 'dovencultuur'. bibliotheek, kwartaaltijdschrift, boeken en video's, sensibiliseringsactiviteiten en begeleiden van organisaties die werken rond doofheid.
DAVIDSFONDS (DF) een christelijk geÔnspireerde cultuurvereniging, een Vlaamse drukkingsgroep en een uitgeverij.
DE BRUG risicogroepen op de arbeidsmarkt begeleiden, hun weerbaarheid verhogen en toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen door vormingsprogramma's en campagnes.
DE MILIEUBOOT jongeren en volwassenen bewustmaken in de problematiek van watervervuiling en -zuivering door educatieve milieuboottochten, een documentatiecentrum en via tentoonstellingen en animatie.
DE WAKKERE BURGER voor lokale besturen, adviesraden en burgerinitiatieven voor een op informatie en participatie gesteunde beleidsontwikkeling.
DELTA-STICHTING
DIENST VOOR OUDERENEDUCATIE (DOE)
het ouder worden positief benaderen in onze samenleving. .
ECOMUSEUM EN ARCHIEF VAN DE BOOMSE BAKSTEEN (EMABB) de industriŽle archeologie van de Rupelstreek promoten en bekend maken met als basisnijverheid de baksteenindustrie. ledenvereniging, museum-, tentoonstellings- en archieffunctie.
EDUCATIE LIMBURGS LANDSCHAP (ELL) natuurwandelingen en voordrachten over flora en fauna, advies en informatie over natuur, tentoonstellingsstand, diareportages en publicaties
EDUCATIEVE VERENIGING VOOR OUDERWERKING IN HET OFFICIEEL ONDERWIJS (EVO) ouderwerking in het officieel onderwijs door middel van informatie, documentatie, begeleiding, tijdschrift, info- en kaderavonden
Elcker-Ik Turnhout vzw Vormings-, actie- en animatiecentrum
EUROPEES STUDIE- EN INFORMATIECENTRUM (ESIC) studie en informatie over de Europese integratie, de internationale betrekkingen, het federalisme en de plaats van de Vlaamse Gemeenschap in de wereld.
FEDERATIE VAN VLAAMSE KRINGEN (FVK) - RODENBACHFONDS overkoepelt 5 provinciale secretariaten en 110 afdelingen.
FEDERATIE VAN VLAAMSE VROUWENGROEPEN (FVV) overkoepelt een 100-tal vrouwengroepen. partijpolitiek ongebonden, Vlaams-nationalistisch, voor emancipatie, verdraagzaam en democratisch.
FEDERATIE WERKGROEPEN HOMOSEKSUALITEIT (FWH) ondersteuning van de homo/lesbische zelforganisaties in Vlaanderen en Brussel, vormingsaanbod voor vrijwilligers.
FONDS LEO MAGITS
initiatieven voor cultuurspreiding en voor studie en vorming te ondersteunen. het begeleiden van organisaties bij het maken van publicaties.
FORUM VOOR VREDESAKTIE pluralistische organisatie voor een geweldloze samenleving. voor de opheffing van alle oorzaken van oorlog, geweld en conflict.
GEZIN EN HANDICAP sociaal-culturele activiteiten rond handicap om de maatschappelijke integratie en weerbaarheid te bevorderen van gezinnen, documentatiecentrum.
GROENE DAG educatieve, dienstverlenende organisatie. programma's, literatuur, materiaal rond gezondheidseducatie in natuurlijk perspectief.
HUIS VAN DE ARBEID (AUDIOVISUEEL CENTRUM - AVC) Informatie, vorming en opleiding tot creatief gebruik van interactieve multimedia ten behoeve van sociale organisaties.
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) Het humanistisch vrijzinnig niet-confessioneel levensbeschouwelijk gedachtengoed verspreiden en bevorderen.
HUMANISTISCHE VRIJZINNIGE DIENST (HVD) gedachtegoed verspreiden en bevorderen, dienstverlening .
INSTITUUT VOOR MARXISTISCHE VORMING (IMAVO)
INTEGRAAL VZW Een door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde sociaal-culturele beweging die werkt rond de maatschappelijke problematiek van "actief ouder worden".
INTERDIOCESANE DIENST VOOR GEZINSPASTORAAL (IDGP) begeleiding en ondersteuning voor sociaal-cultureel en pastoraal werk rond huwelijk, gezinsleven, relatievorming en seksualiteit.
KATHOLIEK CENTRUM VOOR LECTUURINFORMATIE EN BIBLIOTHEEKWERK (KCLB) Leesbevordering en lectuurinformatie voor bibliotheken, documentatiecentra, sociaal-culturele organisaties, scholen en particulieren
KATHOLIEK TELEVISIE- EN RADIOCENTRUM (KTRC) organisaties en mensen helpen bij hun vragen in verband met media. Thema's: televisie, radio, nieuwe media en internet, film, enz.
KATHOLIEK VORMINGSWERK VAN LANDELIJKE VROUWEN (KVLV) vormingswerk in verenigingsverband aan landelijke vrouwen vanuit een christelijke inspiratie. vormingsactiviteiten. Begeleidt ook boerinnen en tuiniersters door informatie en belangenverdediging.
KATHOLIEKE VERENIGING GEHANDICAPTEN - VORMINGSBEWEGING (KVG-VORMING) sociaal-culturele vereniging actief rond het thema handicap: 260 plaatselijke afdelingen en thematische groepen.

KAV Schellebelle KAV afdeling Schellebelle 031010
KOERDISCH INSTITUUT Koerden in BelgiŽ‘ helpen om zich te integreren, en het publiek inlichten over hun geschiedenis en cultuur.
KONINKLIJKE TUIN- EN LANDBOUWMAATSCHAPPIJ
KONINKLIJKE VERENIGING VOOR NATUUR- EN STEDESCHOON Gespecialiseerd in natuurbehoud en monumentenzorg. inventarisatie van landschappen en monumenten, voorlichting van het publiek, geleide bezoeken, voordrachten, tentoonstellingen...
KOOPERATIEVE VERBRUIKERSVERENIGING begeleiding, dienstverlening en ondersteuning aan over verbruikersthema's, vooral aan sociaal-culturele of educatieve organisaties
KRISTELIJKE ARBEIDERS VROUWENBEWEGING (KAV) Christelijk geÔnspireerde vormingsbeweging voor vrouwen uit het werknemersmilieu. ontmoetingsruimtes, vormingskansen, in actie komen met vrouwen, belangenverdediging, dienstverlening.
KRISTELIJKE BEWEGING VAN GEPENSIONEERDEN (KBG) 260.000 leden in 1250 afdelingen, gegroepeerd in 18 verbonden. Behartigt de belangen van gepensioneerden, vorming, cultuurparticipatie en ontmoeting.
KRISTELIJKE WERKNEMERSBEWEGING (KWB) het organiseren van werknemers vanuit een christelijke inspiratie met het oog op persoonsontplooiing en verantwoordelijkheid ten aanzien van de samenleving
KWB Kaprijke de Kristelijke WerknemersBeweging is een socio-culturele vereniging voor volwassen werknemers
040228
KWB Poppel home page KWB Poppel   NEW !
LANDELIJKE VORMINGSDIENST VOOR ZELFSTANDIGEN (LVZ) 87 actieve afdelingen. Seminaries, infosessies en cursussen voor startende en gevestigde zelfstandige ondernemers

LANGZAAM VERKEER Interdisciplinaire organisatie in de domeinen verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en mobiliteit. onderzoek en beleidsvoorbereiding, planning en ontwerp, vorming en communicatie
LIBERAAL VLAAMS VERBOND - STICHTING A. VAN DER POORTEN
LIBERALE BEWEGING VOOR VOLKSONTWIKKELING (LBV)
volksontwikkelingsprogramma's en projecten opzetten voor gepensioneerden en anders valide volwassenen.
LIBERALE VROUWEN het vormingswerk met vrouwen in verenigingsverband en in een liberaal perspectief realiseren.
LIDAS vzw het bestrijden van (kans)armoede in de ruime zin van het woord en op het bevorderen van de ontvoogding en de participatie van de burgerSamenwerkingsverband tussen de Bibliotheekvereniging van het Willemsfonds en Studiecentrum Dr. H. Uyttersprot.
LIGA VOOR MENSENRECHTEN schendingen van de mensenrechten vaststellen, bij de publieke opinie aanklagen, en via de overheden structureel opheffen.
MARKANT (voorheen CMBV) voor zelfstandig ondernemende vrouwen en partners van zelfstandigen, met verschillende lokale afdelingen. ontwikkeling van eigen talenten, belangenverdediging.
MASEREELFONDS progressieve, onafhankelijke vereniging, doo het aanreiken van gegevens en het confronteren van meningen via vorming en debat.
MINDERVALIDEN VLAANDEREN
NATUURLIJK GENEZEN
ondersteuning geven op het vlak van welzijns- en gezondheidsbevordering, anderzijds vormings- en informatiemogelijkheden op het gebied van gezonde en natuurlijke genees- en leefwijzen.
NETWERK VLAANDEREN pluralistische beweging die de bestaande geldcultus wil doorprikken. Ze stelt de huidige geldstromen en het interestmechanisme in vraag en wil de consument duiden op zijn/haar macht om geld te sturen. vorming en cursussen, financiering en adviesverlening aan alternatieve initiatieven
PAX CHRISTI VLAANDEREN de vrede (in ruime zin) bevorderen. bewustmaking van de publieke opinie en beÔnvloeding v.h. beleid.
PLATFORM VOOR VOLUNTARIAAT (PvV) spreekbuis en belangenverdediger van vrijwilligersorganisaties en zet zich in voor de promotie van het vrijwilligerswerk.
PLATTENLANDSONTWIKKELING
Prettig Geleerd! - sociaal-culturele activiteitenkalender uitgebreid aanbod van cursussen, lezingen, uitstappen, tentoonstellingen enz., georganiseerd door sociaal-culturele verenigingen, instellingen en diensten 030622
Rodenbachfonds sociaal culturele vereniging voor volwassenen, meer dan 100 lokale afdelingen in Vlaanderen en Brussel 030507
RUDOLF STEINER ACADEMIE
antroposofische thema's. vakbibliotheek en wetenschappelijk onderzoek.
SIMILES belangenbehartiging van gezinnen met een psychisch ziek gezinslid, vorming en ondersteuning van de gezinsleden via verenigingscursussen, infosessies en studiedagen, gespreks- en ontmoetingsmomenten. SOCIO-CULTUREEL CENTRUM VAN DE SOCIALISTISCHE VOORUITZIENDE VROUWEN (SVV) vrouwenbeweging van de Socialistische Mutualiteiten. de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen. Aandacht voor vorming en ontspanning.
SOCIALISTISCHE VROUWEN Politieke vrouwenbeweging van de SP, voor de opheffing van de ongelijkwaardige positie van vrouwen in de samenleving.
SPORTA bescherming van de rechten van de sportbeoefenaar, streven naar gedemocratiseerde en faire sport,
SPRANKEL Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leermoeilijkheden zoals dyslexie en dyscalculie.
STICHTING INTEGRATIE GEHANDICAPTEN (VORMINGSDIENST) (SIG) handicap in de ruime zin van het woord. gespreksavonden, cursussen, studiedagen, workshops, intervisiewerkgroepen, begeleiding van projecten van derden, tijdschrift e.a. publicaties,
STICHTING RYCKEVELDE Europees en internationaal vormings- en informatiecentrum. Vormingssessies, uitgave van publicaties en didactisch materiaal, internationale ontmoetingen...
TALOME wil de omgang met lectuur, informatie, literatuur en theater aanmoedigen.
THUISWERKENDE OUDER, GEZIN, SAMENLEVING (TOGS) alle mogelijke informatie over gezinsarbeid. Streeft naar een economische erkenning, verdedigt ook de belangen van de thuisouder in de maatschappij.
TIBETAANS INSTITUUT voor kwaliteit en authenticiteit voor juiste informatie over het boeddhisme. Wekelijkse meditatie op donderdagavond, de tweewekelijkse voordrachten en de diverse dag- en weekendcursussen. Ook het Instituut Yeunten Ling in Huy en het Nalanda Instituut in Brussel.
UNIZO-VORMING voor zelfstandige ondernemers: bevorderen van veelzijdige persoonsontwikkeling en volwaardige maatschappelijke participatie, uitgaande van de beroepssituatie.

VAKA - VERENIGING VOOR VREDE EN VERDRAAGZAAMHEID vorming, info en actie inzake vrede, antiracisme, democratie en verdraagzaamheid in de samenleving
VAKANTIEGENOEGENS bevorderen van de recreatieve vrijetijdsbeleving, de vakantie en het sociaal toerisme, drempelverlagend zinvolle vrijetijdsbesteding bevorderen.
verbond Likasi - Jadotville verbond van Belgen die vaderland verlaten voor Katanga, veel fotos over leven, gťcamines, art, dieren, savanne 030525
VERBOND VAN SENIOREN (VVS) pluralistische, sociaal-culturele organisatie die zich inzet voor de promotie van de senioren.
VERBOND VAN VLAAMSE ACADEMICI (VVA) voor de permanente vorming van universitair geschoolden. Beoogt deskundige dienstverlening aan sociaal-culturele en wetenschappelijke organisaties en groepen.
VERBOND VOS
VERENIGING VAN CENTRA VOOR GEBOORTEREGELING EN SEKSUELE OPVOEDING (CGSO) ijveren voor de emancipatie van elk individu inzake relatievorming, seksualiteit beleving en geboorteregeling.
VERENIGING VOOR ECOLOGISCHE LEEF- EN TEELTWIJZE (VELT) de kwaliteit van het leefmilieu verhogen en het voortbestaan van de mens beveiligen.
VERENIGING VOOR SPINA BIFIDA EN HYDROCEPHALUS bijdragen tot de maatschappelijke integratie van elk individu met deze ziekte of aanverwante problemen. informatie, ledenvereniging en een zelfhulpgroep.
VERMEYLENFONDS een vrijmoedige kijk op de maatschappij niet beperkt door politieke, ideologische en religieuze overtuigingen.
VLAAMS VERBOND VOOR GEPENSIONEERDEN (VVVG)
Organiseert vormende, sociale en culturele activiteiten voor Vlaamsbewuste senioren en jonggepensioneerden, zonder partijpolitiek of filosofisch onderscheid.
VLAAMS INSTITUUT VOOR BIO-ECOLOGISCH BOUWEN EN WONEN (VIBE) informatie rond gezond bouwen, duurzame technologie en ecologisch bouwen.
VLAAMS INSTITUUT VOOR KUNSTEDUCATIE (VLINK) ondersteuning en advisering, documentatie en educatieve activiteiten over architectuur, audiovisuele, beeldende, toegepaste en podiumkunst
VLAAMS NATIONAAL STUDIECENTRUM (VNS) bestudeert in een Vlaams-nationale, pluralistische en democratische geest maatschappelijke problemen in politieke context.
VLAAMS STUDIE- EN DOCUMENTATIECENTRUM VOOR VZW'S (VSDC) bestuderen, beschermen en bevorderen van (inter)professionele belangen van aangesloten leden en verenigingen in de not-for-profit-sector.
VLAAMSE CONFEDERATIE VAN OUDERS EN OUDERVERENIGINGEN (VCOV) ondersteunt en overkoepelt het ouderverenigingswerk vanuit een christelijke visie. informatiedossiers, ledenblad, kaderopleidingen, ombudsdienst bij schoolmoeilijkheden.
VLAAMSE DIENST AUTISME dienstverlening om de maatschappelijke ontplooiing en integratie te bevorderen van personen met autisme en hun omgeving.
VLAAMSE ESPERANTOBOND Informatie, onderricht en toepassingen van de internationale taal Esperanto om internationale contacten op voet van gelijkheid te bevorderen.
VLAAMSE FEDERATIE SOCIALISTISCHE GEPENSIONEERDEN (VVFSG) uitstappen, voordrachten, vorming, gezellig samenzijn, in meer dan 400 afdelingen. Cursussen en culturele activiteiten, dienstverlening en belangenverdediging.
VLAAMSE FEDERATIE VAN GEHANDICAPTEN (VFG) mensen met een handicap samenbrengen, een waaier van sociaal-culturele activiteiten, belangen verdedigen, informatie over beleidsontwikkelingen, hulp bij dossiers.
VLAAMSE GENEESHERENBOND
VLAAMSE KRUIS (HET) sinds 1927 Eerste Hulp bij manifestaties en bij rampen. opleiding, voorlichting inzake gezondheid, ziekenvervoer
VLAAMSE TOERISTENBOND - VLAAMSE AUTOMOBILISTENBOND (VTB-VAB) een pluralistische, sociaal-culturele vereniging.

VLAAMSE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEWEZEN (VVBAD) vereniging van archivarissen, bibliothecarissen en documentalisten. deskundigheid bevorderen, beroepsbelangen verdedigen, promotie van het bibliotheek-, archief- en documentatiewezen.
VLAAMSE VOLKSBEWEGING (VVB) pluralistische vereniging voor volksontwikkeling, vorming en actie binnen de ruime Vlaamse Beweging, streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen.
VORMEN vzw Vlaamse Organisatie voor Mensenrechteneducatie.
VORMINGSDIENST GUISLAIN Vorming, advies en begeleiding over opvoeding, gezondheid en welzijn
VORMINGSWERK VOOR WEDUWEN opvang en begeleiding van weduwen op cultureel, religieus en sociaal vlak. Maandelijkse samenkomsten, kader-, vormings- en bezinningsdagen.
VREDE Studie- en informatiecentrum voor internationale politiek, vredes- en ontwikkelingsproblematiek.
VRIENDEN HEVERLEEBOS EN MEERDAALWOUD Regionale vereniging voor volksontwikkeling, natuur- en milieubehoud, natuurinformatiecentrum, natuurwandelingen, bosklassen...
WEDERZIJDS HULPBETOON VORMING informatie, advies en ondersteuning rond kansarmoedebestrijding bieden aan vrijwilligers actief in de welzijns- en gezondheidssector; sensibiliseren en informatiseren
WELZIJNSZORG elke vorm van armoede en uitsluiting in ons land bestrijden. Sensibiliseringscampagnes in de adventstijd. Projectenwerking Politieke werking naar politici.
WERELDMEDIATHEEK Audiovisuele dienst ter ondersteuning van vormingswerk voor vrede, derde wereld en sociale problematiek. Verhuur/verkoop diareeksen/video en apparatuur, aanmaak van diareeksen en documentatiewerk
WILLEMSFONDS (WF) culturele, economische en wetenschappelijke ontplooiing van de Vlamingen in een ruim vrijzinnige geest en in een klimaat van geestelijke en politieke vrijheid.
ZIEKENZORG CM Verenigt chronisch zieken en vrijwilligers door huisbezoek, ontmoeting, vakanties of vormingscursussen. Verdedigt de belangen van langdurig zieken, initiatieven in de thuiszorg, tijdschrift.
ZIT STIL het probleem van hyperkinetische kinderen bekend maken, ouders en leerkrachten begeleiden en onderzoek en behandeling verstrekken.

Meer informatie over bovenstaande verenigingen op socius/verenigingen en socius/diensten
Met dank aan:
Socius.be voor het laatste nieuws over het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen  NEW !
020327 030507 030525 030622 030921 031010 040228

naar pagina-top terug naar  index S

A-Z Startpagina
Gebroken link? Mailen aan Sitemaster aub
Uw homepagina aanmelden

© 2001 - 2003 SiteMaster.be